Skip links

EPE Foam Insulation & Air Bubble Insulation (ฉนวนกันความร้อน)

EPE Foam Insulation & Air Bubble Insulation (แผ่นฉนวนกันความร้อน)

แผ่นฉนวนกันความร้อน อีพีอี โฟม (EPE Foam Insulation) ผลิตจากสารสังเคราะห์ โพลิเอทิลีน (Polyethylene) ผ่านกระบวนการการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณสมบัติในการนำความร้อนต่ำถึง 0.030 W/M.K. และด้วยโครงสร้างของวัสดุเป็นแบบเซลปิด (Closed Cell) มีฟองอากาศขนาดเล็ก กระจายเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอ ไม่ดูดความชื้น มีความทนทานต่อกรด ด่าง หรือสารเคมีทุกชนิด แผ่นฉนวนกันความร้อนมีส่วนผสมของสารป้องกันการลามไฟ เมื่อเกิดการเผาไหม้จะมีปริมาณควันน้อย ไม่เป็นพิษต่อการสูดดม และมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขนาดมาตรฐาน

ThicknessWidthLength
3 mm.1.3 m.50 m. – 100 m.
3, 4, 5 mm.1.3 m.50 m. – 100 m.
5 mm.1.3 m.50 m. – 100 m.
10 mm.1.3 m.50 m. – 100 m.
25 mm.1.3 m.50 m.
The resistance to heat transfer
R – ValueM2.k./W5mm * 3.3510 mm. – 3.52
 Hr.ft2of / btu19.0220

การคำนวณทำตาม ashrae 2001:
R – Value: หมายถึง ความต้านทานต่อการไหลของความร้อน (ภายใต้หลังคาทั่วไป)

CALL US NOW